Słownik

 1. Bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
 2. Cennik – zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzony do stosowania w odniesieniu do określonych w nim odbiorców.
 3. Energia – energia elektryczna czynna. Jest to energia zamieniana w urządzeniach na pracę (pralka), światło (żarówka), ciepło (bojler).
 4. Generalna Umowa Dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron tej umowy w związku z realizacją zawartych przez Sprzedawcę umów sprzedaży energii do Odbiorców zlokalizowanych na terenie danego OSD.
 5. Grupa Taryfowa – określona w taryfie OSD grupa odbiorców korzystających z usługi dystrybucji energii elektrycznej albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz warunków ich stosowania.
 6. IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, określająca szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej OSD oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.
 7. Kilowatogodzina (kWh) – jest to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.
 8. Miejsce Dostarczania (MD) – punkt lub punkty w sieci, do których OSD dostarcza energię elektryczną, określone w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji oraz w Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej zawartej między Sprzedawcą a Odbiorcą, będące jednocześnie miejscem odbioru tej energii.
 9. Oferta – pisemna propozycja Sprzedawcy zawarcia umowy na wskazanych w niej warunkach, skierowana do Odbiorcy lub grupy odbiorców spełniających warunki określone w Ofercie.
 10. Odbiorca – podmiot dokonujący zakupu Energii od Sprzedawcy na podstawie Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
 11. OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na obszarze, na którym znajduje się Miejsce Dostarczania.
 12. OSP – Operator Systemu Przesyłowego, czyli przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
 14. Przedsiębiorstwo Energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną.
 15. Punkt Poboru Energii (PPE) – obiekt klienta, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 16. Sprzedawca – spółka  Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 29 408 671,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875.
 17. Standardowy Profil Zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w danych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych, którzy nie posiadają urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych. Grupa odbiorców końcowych w tym profilu charakteryzuje się zbliżonym poborem energii elektrycznej i że są oni zlokalizowani na obszarze danego operatora systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego.
 18. Taryfa G – stawki opłat stosowane dla odbiorców zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi pomieszczeń piwnicznych, strychów czy garaży. Taryfa G ma także zastosowanie wobec lokali mających charakter zbiorowego zamieszkania: domy akademickie, internaty, plebanie, kanonie, wikariaty, rezydencje biskupie, koszary wojskowe, domy opieki społecznej, hospicja, domy dziecka – oraz pomieszczeń związanych służących potrzebom socjalno-bytowym.
 19. Układ Pomiarowo-Rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej w Miejscach Dostarczania i rozliczeń za tę energię.
 20. Umowa – termin użyty bez bliższego określenia oznacza Dokument Umowy wraz z Załącznikami, w tym Regulaminem oraz Cennikiem, jak również stosunek zobowiązaniowy sprzedaży energii elektrycznej łączący Strony w oparciu o wymienione dokumenty.
 21. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD, określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej w odniesieniu do danego Miejsca Dostarczania.
 22. Zasada TPA (z ang. Third Party Access) – zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe).
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false