Euroregulacja

Informacja o zmianie (obniżce) stawek za połączenia głosowe, wiadomości SMS oraz transmisję danych w roamingu w Unii Europejskiej

NOVUM S.A.  informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana ceny usług świadczonych Państwu przez Polkomtel Sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

I tak:

-opłata detaliczna za głosowe połączenia wychodzące będzie wynosić 1,22 zł/min. (z VAT),

-opłata detaliczna za głosowe połączenie przychodzące będzie wynosić 0,35 zł/min. (z VAT),

-opłata detaliczna za wysłaną wiadomość SMS będzie wynosić 0,40 zł/szt. (z VAT),

o-płata detaliczna za transmisję danych wysłanych lub odebranych będzie wynosić 2,30 zł/MB (z VAT).

Powyższa zmiana cen dotyczy wszystkich cenników usług telekomunikacyjnych, o ile cenniki nie przewidują niższych cen.

W związku z powyższą zmianą mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2013 r. Z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy NOVUM S.A. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.

Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false