FAQ

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest prawem każdego Odbiorcy. Wybór oferty sprzedaży energii elektrycznej po niższej cenie daje odbiorcy wymierne korzyści w postaci :
– obniżenia kosztów zakupu energii,
– uzyskania gwarancji stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy,
– rzetelną obsługę Klienta
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest procesem, który składa się z kilku kroków:
– podpisanie umowy zakupu energii od nowego sprzedawcy,
– wypowiedzenie umowy zakupu energii z dotychczasowym sprzedawcą,
– podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej,
– dokonanie przez OSD odczytu końcowego stanu licznika.
Cały proces zmiany sprzedawcy Novum S.A. wykonuje w imieniu Odbiorcy, na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.
Bez względu na to, kto aktualnie będzie sprzedawcą, odbiorca ma zawsze zagwarantowaną dostawę energii. Odpowiada za to lokalny zakład energetyczny.
Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów w procesie zmiany sprzedawcy.
Jest to spółka obrotu energią, która jest pośrednikiem między wytwórcą energii a odbiorcą końcowym. Aby firma została sprzedawcą energii musi uzyskać koncesję na obrót energią oraz podpisać z OSD Generalną Umowę Dystrybucyjną umożliwiającą oferowanie energii dla odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie tego OSD.
Jest to Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli lokalny zakład energetyczny, który jest właścicielem sieci dystrybucyjnej na obszarze swojego działania. OSD odpowiada za prawidłowe działanie i stan techniczny linii zasilających, stacji transformatorowych oraz dokonuje odczytów stanów liczników energii elektrycznej.
Procedura pierwszej zmiany sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna trwać nie dłużej jak 14 dni.
Oczywiście, każdy nasz potencjalny Klient przed podpisaniem umowy otrzymuje komplet dokumentów celem zapoznania się z naszą pełną ofertą. Oprócz tego każdy zainteresowany może zapoznać się ze wszystkimi dokumentami na naszej stronie internetowej: www.energia-novum.pl.
Zmiana sprzedawcy nie powoduje wymiany układu pomiarowego u Odbiorcy. Odbiorca będzie miał ten sam układ pomiarowy, to samo przyłącze i ten sam pracownik lokalnego zakładu energetycznego będzie dokonywał odczytów licznika.
Odbiorca może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na wiele sposobów:
– pisząc na adres: Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
– dzwoniąc na numer infolinii : 801 048 048
– wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: bok@energia-novum.pl
– poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.energia-novum.pl
Wszystkie formy kontaktu umieszczone są na naszych materiałach informacyjnych oraz na stronie: www.energia-novum.pl.
Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta tel.: 801 048 048 lub wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie : www.energia-novum.pl
[tab title=”12. W jaki sposób można podpisać umowę z Novum S.A.?„]
Klient może podpisać umowę zakupu energii elektrycznej na kilka sposobów:
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
– drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer infolinii 801 048 048
– poprzez naszego pracownika terenowego,
– zgłaszając gotowość zawarcia umowy na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na naszej stronie www.energia-novum.pl
Wszelkich informacji udzielają nasi konsultanci w BOK, pod numerem infolinii 801 048 048.
Złożenie reklamacji przez Odbiorcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty faktury.
Termin płatności faktury wynosi dla odbiorcy indywidualnego 21 dni od daty wystawienia faktury, lecz nie krócej niż 14 dni od jej doręczenia.
Odbiorca składa reklamacje w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta.
Zgodnie z Regulaminem, Novum S.A. ma 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
Należy przesłać do Biura Obsługi Klienta Novum S.A. kopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych.
W przypadku zmiany taryfy u dystrybutora należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę przesyłając odpowiedni dokument.
Jeżeli Odbiorca traci prawo do lokalu, wyprowadza się lub sprzedaje lokal, należy przesłać na adres BOK, dokument potwierdzający utratę prawa do lokalu( rozwiązanie umowy dystrybucyjnej, protokół zdawczo-odbiorczy układu pomiarowego, akt notarialny).
W wyniku zmiany sprzedawcy Odbiorca posiada podpisane dwie umowy. Jedną na zakup energii elektrycznej od Sprzedawcy, a drugą na usługi dystrybucji energii. Od każdej z tych firm Odbiorca otrzymuje fakturę za usługi określone umową.
Faktura prognozowa jest sporządzana na podstawie przewidywanego przez Odbiorcę zużycia energii w danym okresie. Prognozę wykonuje Novum S.A. w oparciu o wielkość ostatnich faktur. Prognoza jest korygowana po każdym odczycie licznika dokonywanym przez OSD.
Faktura rozliczeniowa stanowi porównanie wartości faktur prognozowych z wartością rzeczywiście pobranej przez Odbiorcę ilości energii elektrycznej. Novum S.A. dokonuje rozliczenia po zakończeniu każdego 6-cio miesięcznego okresu rozliczeniowego, w oparciu o dane odczytowe otrzymane od OSD.
Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i przekazać tą informację lub pisemnie zgłosić reklamację prognozy. Reklamacja powinna zostać dokonana w trybie pisemnym na adres: Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń. Novum S.A. rozpatrzy reklamację i odpowie na nią także pisemnie w okresie 14 dni od daty wpłynięcia pisma.
Licznik energii czynnej zainstalowany u Odbiorcy należy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli do lokalnego zakładu energetycznego. On też odpowiada za jego prawidłowe działanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania licznika należy zwrócić się bezpośrednio do swojego OSD, dzwoniąc pod numer Pogotowia Energetycznego 991 lub numer lokalnego BOK wskazany na fakturze OSD za usługi dystrybucyjne.
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false